O spółdzielni


Spółdzielnia Mieszkaniowa "SEGMENT" w Częstochowie obchodziła w roku 2012 jubileusz 30 - lecia swojego istnienia. Te 30 lat to malutka cząstka czasowa ruchu spółdzielczego, który istnieje na całym świecie, ale dla nas jest to kawał czasu. W tym 30-leciu zachodziły istotne zmiany i upadki. Jedno jest pewne, oparliśmy się przeciwnościom losu.

Zarząd Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, uważając zorganizowanie nowej spółdzielni za słuszne i celowe powołał Uchwałą nr 23 z dnia 25.06.1981r. Komitet Organizacyjny w składzie: inż. Urban Mossakowski - przewodniczący, inż. Maria Kotkowska - członek, inż. Andrzej Dzikowski - członek , mgr inż. Michał Erdman - członek. Komitet dokonał niezbędnych prac i czynności związanych z organizacją spółdzielni oraz opracował projekty podstawowych dokumentów założycielskich.

Ostatecznie S.M."SEGMENT" zarejestrował Sąd Rejonowy w Częstochowie w dniu 23 stycznia 1982 r. pod nr A Rs 428. Rejon działania jaki miała obejmować Spółdzielnia był ogromny. Zakładano budowę domów jednorodzinnych na obszarze Lisińca II oraz Wyczerp. Zakładana chłonność tych terenów to 1600 do 1800 domków w zabudowie szeregowej, atrialnej, łańcuchowej, bliźniaczej i wolnostojącej. Przewidywano również realizację budynków 2-klatkowych III kondygnacyjnych o 3 do 5 mieszkaniach dwupoziomowych na jednej klatce. Podstawowym celem Spółdzielni miało być zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych członków w oparciu o własne wykonawstwo. Bazą tego wykonawstwa była Wytwórnia Elementów Prefabrykowanych o zdolności produkcyjnej 240 mieszkań rocznie o powierzchni około 100 m2 każde. Podzielono cały program na dwa etapy:
Etap I - do połowy 1983 r. - zakończenie realizacji zaplecza wykonawczego spółdzielni na bazie Wytwórni i kompletacji załogi.
Etap II - od połowy 1983 r. - rozpoczęcie realizacji budownictwa mieszkaniowego i dojście do pełnej zdolności produkcyjnej.
Wszystkie założenia realizowane były dość rytmicznie. Powstała baza przy ul. Poselskiej. Nie rozpoczęto jednak nigdy inwestycji prowadzonych przez naszą spółdzielnię na terenach wcześniej wzmiankowanych. Rozpoczęto natomiast inwestycje budowy zespołu mieszkaniowego "Brzeźnicka" w Częstochowie, dzielnica Północ. Są to właśnie te tereny, na których obecnie funkcjonuje nasza Spółdzielnia. W drugiej połowie lat 80-tych Spółdzielnię Mieszkaniową "SEGMENT" przejęło przedsiębiorstwo "BUDEX" w Częstochowie. Przejęcie nastąpiło wraz z całym zapleczem przy ul. Poselskiej. Po upadku "BUDEX-u" Spółdzielnia straciła całe swoje zaplecze techniczne.

W całym 30-leciu naszego istnienia przyjęto w poczet członków 1919 osób. Stan na dziś to 212 członków, w tym 50 to członkowie oczekujący.

Ogółem Spółdzielnia wybudowała 43 budynki w tym:
- 12 mdm,
- 2 wielorodzinne,
- 29 jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.

W przeliczeniu na ilość lokali mieszkalnych zestawienie to przedstawia się następująco:
Jednostka B-1 : 131 mieszkań
Jednostka C-1 Zachód : 201 mieszkań
Jednostka C-1 Wschód : 148 mieszkań
Ogółem : 480 mieszkań o powierzchni użytkowej 44.493,52 m2.

W całej spółdzielni wybudowano 72 garaże wolnostojące i 189 wbudowanych. We wrześniu 2000 roku, jeszcze przed wejściem w życie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dokonaliśmy pełnego podziału geodezyjnego gruntów Spółdzielni. Wydzieliliśmy działki pod drogami, które miały charakter gminny i przekazaliśmy je do Urzędu Miasta.

Na dzień dzisiejszy pełne prawo własności posiada 77% domów jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych.

Pierwszą uchwałę Zarząd podjął we wrześniu 2001 r. Na dzień dzisiejszy uchwał tych podjęliśmy 17. Na uregulowania prawne oczekują posiadacze garaży wolnostojacych przy ul. Kutrzeby.
Grunty będące w użytkowaniu wieczystym to 44.218 m2, grunty własne to 1.399 m2.

Zgodnie z postanowieniami Statutu prowadzimy również administrację zleconą Wspólnot. Informacje o zakresie zarządzania i administrowania znajdują się TUTAJ.